Privātuma politika

 

Pārzinis un tā kontaktinformācija

 1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Biedrība Latvijas Jumiķu apvienība (turpmāk – Biedrība), vienotais reģistrācijas Nr. 40008052833, juridiskā adrese: Rīga, Lizuma iela 5J, LV-1006. Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos: e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Biedrības juridiskajā adresē ar rakstveida iesniegumu, var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi Biedrībā, kā arī ziņot par iespējamiem datu aizsardzības pārkāpumiem.

Vispārīgie noteikumi

 1. Privātuma politika attiecas uz šādām personām, kuru datus Biedrība apstrādā (turpmāk – datu subjekti):
 • Biedrības biedriem un atbalstītājiem;
 • personām, kuras pieteikušās Biedrības biedra vai atbalstītāja statusam (turpmāk – biedru kandidāti vai atbalstītāju kandidāti);
 • Biedrības ziedotājiem;
 • personām, kuras sazinās ar Biedrību, t.sk. sociālajos tīklos (piemēram, Facebook, Twitter, Instagram Draugiem.lv, u.c.), pa e-pastu, vai izmantojot  kontaktformu Biedrības tīmekļa vietnē www.jumiki.lv (turpmāk – Kontaktpersonas);
 • personām, kuras apmeklē Biedrības tīmekļa vietni (turpmāk – Apmeklētāji);
 • personām, kuras ņem dalību Biedrības (t.sk. kopīgi ar trešajām personām) organizētajās aktivitātēs, vai reģistrējas dalībai Biedrības aktivitātēs (turpmāk – Pasākuma dalībnieki);
 • personām, kuru dati tiek norādīti Biedrības tīmekļa vietnē, vai Biedrības sociālo tīklu profilos publicētajos materiālos.

 

Personas datu apstrādes nolūki

 1. Biedrība apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
 • informācijas (t.sk. atskaišu) sniegšanai kompetentajām iestādēm, kā arī citu Biedrībai normatīvajos aktos uzlikto juridisko pienākumu veikšanai (piemēram, biedru reģistra vešanai);
 • Biedrības biedru, atbalstītāju un Kandidātu identifikācijai;
 • saziņai ar Biedrības biedriem, atbalstītājiem un Kandidātiem;
 • informācijas sniegšanai Biedrības biedriem un atbalstītājiem par Biedrības darbību;
 • Pasākuma dalībnieku reģistrācijai;
 • atbilžu sniegšanai Kontaktpersonām;
 • Biedrības tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un satura pielāgošanai Apmeklētāju vajadzībām.

 

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

 1. Biedrība apstrādā datu subjektu personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
 • ar datu subjekta piekrišanu (Biedrības biedriem, atbalstītājiem un Kandidātiem sniedzot Biedrībai informāciju par sevi, Pasākuma dalībniekiem iesaistoties Biedrības aktivitātēs, Apmeklētājiem piekrītot sīkdatņu izmantošanai, Kontaktpersonām sazinoties ar Biedrību);
 • normatīvo aktu izpildes nodrošināšanai (tostarp, bet ne tikai, gatavojot Biedrības aktivitāšu dokumentāciju, nodrošinot grāmatvedības uzskaiti, informācijas sniegšana kompetentajām iestādēm par Biedrības sanemtajiem ziedojumiem un Biedru naudām);
 • ja apstrāde nepieciešama Biedrības likumīgo interešu nodrošināšanai (tostarp, bet ne tikai pretenziju celšanai, savu tiesību aizstāvēšanai t.sk. arī tiesvedībās);
 • ja datu apstrāde veikta žurnālistikas vajadzībām (Biedrības tīmekļa vietnē vai Biedrības sociālo tīklu profilos, īstenojot tiesības uz vārda un informācijas brīvību, publicējot materiālus, kuri satur informāciju, kas skar sabiedrības intereses).

 

 Personas datu apstrāde un aizsardzība

 1. Biedrība apstrādā personas datus, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Biedrībai pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
 2. Biedrība neveic automatizētu personas datu apstrādi.

Personas datu nodošana/izpaušana

 1. Biedrība neizpauž trešajām personām personas datus, izņemot:
  • ārējos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos (piemēram, Valsts ieņēmumu dienestam, vai pēc policijas pieprasījuma);
  • Biedrības likumīgo interešu aizsardzībai.
 1. Par personas datu izpaušanu 8.punkta izpratnē nav uzskatāma personas datu apstrāde žurnālistikas vajadzībām (kas ietver personas datu publicēšanu) un informācija par datu subjekta piedalīšanos Biedrības organizētos publiskos pasākumos.
 2. Ja personas dati tiek nodoti Biedrības apakšuzņēmējiem, ar tiem tiek slēgts rakstveida līgums, kurā tiek noteiktas personas datu aizsardzības prasības.

Personas datu glabāšanas ilgums

 1. Biedrība glabā un apstrādā datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
 2. dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti;
 3. Biedrībai pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 4. dati nepieciešami Biedrības likumīgo interešu aizsardzībai;
 5. notiek datu subjekta lūguma/iesnieguma izskatīšana vai izpildīšana;
 6. ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

 

Datu subjekta tiesības attiecībā uz datu apstrādi

 1. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt Biedrībai piekļuvi saviem personas datiem, pieprasīt veikt kļūdaino vai nepilnīgo personas datu papildināšanu vai labošanu, kā arī pieprasīt datu dzēšanu un iebilst pret to apstrādi.
 2. Šā dokumenta 12.punktā minētās datu subjektu tiesības ir īstenojamas tādā gadījumā, ja to neaizliedz normatīvie akti (piemēram, nav iespējams pieprasīt datu dzēšanu, ja datu glabāšanu paredz likums), un personas dati nav nepieciešami Biedrības likumīgo interešu nodrošināšanai.
 3. Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu 12.punktā minēto tiesību īstenošanu:

-nosūtot Biedrībai rakstveida vēstuli;

-nosūtot Biedrībai e-pasta vēstuli uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

 1. Saņemot datu subjekta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Biedrība pārliecinās par datu subjekta identitāti, t.sk. ja nepieciešams, arī pieprasot klātienē uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.
 2. Ja atbildi tiek pieprasīts sniegt rakstveidā, nosūtot pa pastu, tā tiek adresēta datu subjektam (personai, kuras personas dati ir pieprasīti) ierakstītā vēstulē.
 3. Biedrība nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un datu subjekta iebildumu gadījumā veic nepieciešamās darbības, lai iebildumu atrisinātu.
 4. Datu subjektam ir tiesības saņemt bez maksas vienu kopiju ar saviem Biedrības apstrādājamiem personas datiem.
 5. Šā dokumenta 18.punktā minētās kopijas saņemšana var tikt atteikta, ja tā skar citu datu subjektus personas datus saturošu informāciju.

Datu subjekta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

 1. Datu subjekta piekrišana datu apstrādei tiek pieprasīta tikai tādos gadījumos, kad datu apstrādei nepastāv cits tiesiskais pamats. Ja datu subjekts iesaistās Biedrības organizētajās aktivitātēs, Biedrībai nav pienākums noformēt atsevišķu datu apstrādes piekrišanu.
 2. Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu šā dokumenta 14.-16.punktā noteiktajā kārtībā. Vienlaikus, datu subjektam ir jāapzinās, ka atsevišķos gadījumos atsaucot piekrišanu datu apstrādei, Biedrība nevarēs nodrošināt datu subjekta dalību Biedrības organizētajās aktivitātēs.

Citi noteikumi

 1. Biedrībai ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā.
 2. Biedrība saglabā Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas Biedrības tīmekļa vietnē.

 

 

Sky Bet by bettingy.com